ONLINE PRIVACY POLICY

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

U kunt de ps_testware websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en de diensten die wij aanbieden, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen voor bepaalde diensten, zoals inschrijving op de nieuwsbrief of het ontvangen van specifieke informatie, moet u persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal ps_testware ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die ps_testware verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen geraadpleegd kan worden door een beperkt aantal personen in dienst van ps_testware, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. ps_testware geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden.

2. Doel van verwerking
ps_testware verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van ps_testware.

Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de deze site (zie verder voor e-mail en postadres). In de informatiemails die ps_testware u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

3. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ps_testware uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien ps_testware uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken, dan zullen wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die ps_testware over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de website. De webmaster is via e-mail bereikbaar op info@pstestware.com en via post op
ps_testware
Tiensesteenweg 343
B-3010 Leuven

5. Gebruik van ‘cookies’
Soms zal de website gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de website. Dit cookie wordt alleen maar gebruikt om bepaalde instellingen, zoals taalkeuze, bij te houden en zodoende het gebruik van de website te vergemakkelijken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

ON-LINE PRIVACY POLICY

This on-line policy declaration is for reference purposes only. Only the Dutch-language version of this agreement is legally binding.

You can access the ps_testware website to consult information about our organization and the services that we provide, having to disclose personal details. You will only be required to provide personal information to access certain services (obtain specific information, subscription to a newsletter…). Each time you provide personal details, ps_testware will handle this information in accordance with this policy declaration and in accordance with the legal obligations concerning the processing of personal details.

1. Confidential processing of personal information
The personal information compiled by ps_testware are stored in a protected file that can only be accessed by a limited number of employees, who need this information for the performance of their duties. Personal details will only be processed for internal use. ps_testware does not pass on personal information to third parties.

2. Purpose of processing
ps_testware processes the compiled personal information in order to establish contact with you and in order to provide an optimal service. This information may also be used to inform you about news items, new services and ps_testware events.

If you do not wish to receive such information, you can inform the webmaster of the website concerned by e-mail or by letter (see addresses below). All the emails sent by ps_testware include a section or a link via which you can cancel your registration.

3. Authorisation of processing
By providing your personal information, you give ps_testware explicit permission to process those details for the above-mentioned purposes. If ps_testware wishes to use your details for other purposes than those stated above, then you will will be asked for your express permission. You may refuse to grant this permission.

4. Right of inspection, correction and removal of personal information
You have the right to inspect any information that ps_testware has compiled about you and if necessary to correct or to revise any inaccurate or incomplete information. Moreover, you may at any time request that your personal information be removed from our files. Requests should be made to the webmaster of this site. You can contact the webmaster by email at info@pstestware.com or by regular mail at
ps_testware
Tiensesteenweg 343
B-3010 Leuven

5. Use of Cookies
Sometimes the website will make use of “cookies”. These are small fragments of information that we download and save on the hard disk of your computer. This information will be uploaded back to the server every time you access the website. This cookie is used to keep track of your preferences, such as language settings. You are free to program your browser to inform you each time such a cookie is downloaded or to obstruct the downloading of cookies.

Copyright © 2015 ps_testware nv · All Rights Reserved · Legal Information